siedem kroków do oszczędzania ciepła

Słowniczek

Centralne ogrzewanie (C.O.) to jednoczesne ogrzewanie wielu pomieszczeń przy wykorzystaniu ciepła sieciowego.
Przy ogrzewaniu wykorzystuje się ciepło wyprodukowane w elektrociepłowni, ciepłowni lub specjalnym pomieszczeniu gospodarczym, nazywanym często kotłownią.

 

Centralne ogrzewanie składa się z:

 

 1. źródła ciepła
 2. systemu dystrybucji ciepła
 3. elementy przekazujące ciepło do pomieszczeń np. grzejniki

Dowiedz się więcej o Centralnym Ogrzewaniu

Jest to woda wodociągowa, która podlega procesowi podgrzewania w węźle cieplnym.

Ciepło sieciowe w postaci gorącej wody przekazuje energię cieplną wodzie wodociągowej i krąży w obiegu zamkniętym pomiędzy źródłem ciepła, a węzłem. Po podgrzaniu, woda dostaje się do instalacji wewnętrznej budynku, gdzie kierowana jest prosto do naszego kranu.

 

Sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła.

 

Każdy system posiada źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Jest ono następnie przekazywane ze źródła (w formie ciepłej wody lub pary wodnej o odpowiedniej temperaturze) do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw zajmujących się jego dostawą do odbiorców – klientów.

Zjawisko niskiej emisji polega na powstawaniu (najczęściej na obszarach: miejskich, gęsto zaludnionych) wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.


Spowodowane jest to głównie:
 

 • małą wysokością kominów naszych domów (do 30m), z których często unosi się dym pochodzący ze spalania w piecach odpadów, niskiej jakości węgla oraz przestarzałych urządzeń grzewczych.
 • korzystaniem z wyeksploatowanych, starych pieców
 • brakiem odpowiedniej izolacji domów (co w konsekwencji prowadzi do utraty energii podczas ogrzewania)
 • ruchem samochodowym czyli emisją komunikacyjną

 

Zbyt duża ilość takich zanieczyszczeń powoduje różnego rodzaju choroby, alergie, astmę, zapalenie spojówek, uporczywy kaszel i katar, a także wpływa na pogorszenie samopoczucia.

 

Niska emisja powoduje również zmiany klimatyczne na całym świecie, przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków w wyniku osadzania się na nich dwutlenku siarki.

 

Dlatego tak ważne jest ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację indywidualnych palenisk węglowych i zastąpienie ich ciepłem sieciowym lub źródłem alternatywnym. Wpłynie to pozytywnie na nasze zdrowie, ale również na zieleń otaczającego nas środowiska.

 1. Podłączenie domu lub mieszkania do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 2. Korzystanie z komunikacji miejskiej;
 3. Zmiana kotła grzewczego na bardziej wydany i tym samym przyjazny środowisku;
 4. Zaopatrzenie się w węgiel wysokokaloryczny;
 5. Wyłączanie silnika w samochodzie zawsze, kiedy jest to możliwe;
 6. Wykonanie audytu energetycznego w celu upewnienia się, czy konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji domu;
 7. Rekompensata śladu węglowego, m.in. sadzenie drzew

Jest to zespół połączonych ze sobą urządzeń technologicznych służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do odbiorcy ciepła. Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział dostarczanego siecią ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych.

 

Węzeł cieplny składa się m.in. z: wymiennika C.O., wymiennika C.W.O., automatyki, licznika ciepła, regulatora różnicy ciśnień i przepływu, filtra do redukcji ciśnienia wodociągowego, pompy obiegowej C.O., pompy cyrkulacyjnej C.W.U, zaworów regulacyjnych, czujników temperatury.

 

Ze względu na liczbę ogrzewanych budynków wyróżnia się:

 

 • węzły indywidualne
 • węzły grupowe (węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt)

 

Węzeł cieplny może być Twoją własnością lub OPEC.

 

Pamiętaj, że decydując się na węzeł cieplny, który jest własnością Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zyskujesz profesjonalną obsługę urządzeń, nie ponosisz ewentualnych kosztów napraw czy późniejszych modernizacji.

Ciepłomierz (licznik ciepła) to układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej obiektu i rozliczeń z odbiorcą ciepła.

 

Jednostką miary cieplnej w układzie SI jest dżul (J); jest ona jednak zbyt mała do użytku praktycznego, dlatego za używaną w rozliczeniach jednostkę przyjmuje się gigadżul (GJ).

 

 

Wymiennik ciepła jest urządzeniem, które przekazuje ciepło z czynnika grzewczego do czynnika ogrzewanego bez mieszania tych czynników.

Taryfa dla ciepła to zbiór cen i stawek opłat za wytworzenie i przesyłanie energii cieplnej dostarczanej do odbiorców.

 

Aktem prawnym, normującym zagadnienia ustalania i zatwierdzania taryf dla ciepła jest przede wszystkim ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Czym różni się elektrownia od elektrociepłowni? Produktem, który powstaje w każdym z tych miejsc – w elektrowni jest to jedynie energia elektryczna, a ciepło – produkt uboczny – odprowadzany jest do otoczenia. Elektrociepłownia w jednym procesie technologicznym, produkuje i przekazuje do sieci zarówno energię elektryczną jak i ciepło. To właśnie jest kogeneracja. Dzięki wytwarzaniu ciepła w procesie kogeneracji unikamy dodatkowej emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, które powstałyby gdyby produkty te były wytwarzane podczas odrębnych procesów produkcyjnych. Kogeneracja zwiększa nawet do 50% stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Przekłada się to na oszczędność milionów ton węgla rocznie.

 

Ważną zaletą układów skojarzonych jest ich wysoka efektywność ekonomiczna oraz zdolność do spełniania w większym stopniu stale rosnących wymagań z zakresu ochrony środowiska naturalnego w porównaniu z układami rozdzielonymi. Z tego względu należy się spodziewać, że układy skojarzone będą miały duże znaczenie w kształtowaniu systemów zasilania w energię, szczególnie w krajach dokonujących przeobrażeń w kierunku gospodarki rynkowej. Podstawowe oszczędności energetyczne, występujące w układach skojarzonych, polegają na pełniejszym wykorzystaniu energii dostarczanej w paliwie lub inaczej ujmując, zminimalizowaniu ciepła odpadowego, które towarzyszy rozdzielonemu wytwarzaniu ciepła użytecznego i energii elektrycznej.

 

Do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wykorzystuje się różne urządzenia i układy technologiczne, do których należą, m. in. następujące źródła ciepła:

 

 • elektrociepłownie z turbinami parowymi: przeciwprężną, upustową oraz turbiną ciepłowniczą równoległą do turbiny głównej kondensacyjnej;
 • elektrociepłownie wyposażone w turbiny gazowe z odzyskiem ciepła odpadowego;
 • elektrociepłownie z kombinowanym układem gazowo-parowym;
 • małe elektrociepłownie z silnikami spalinowymi;
 • ogniwa paliwowe z wykorzystaniem ciepła odpadowego.

 

 

Białe certyfikaty to forma dofinansowania, która możliwa jest do uzyskania w ramach realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych.

 

Przykładem jest np.

 • wymiana odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej na nową sieć preizolowaną

 • wymiana wyeksploatowanych pomp

 • wymiana instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody

 • modernizacja systemu wentylacji (np. odzysk ciepła)

 

Są to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskaną oszczędność energii w wyniku przeprowadzonych prac i przedsięwzięć modernizacyjnych.

Przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek podlega indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

To maksymalne ograniczenie emisji CO₂ w gałęziach transportu, przemyśle oraz energetyce. Wybór i realizacja nisko oraz zeroemisyjnych źródeł energii to jeden z kroków rozwoju dla nas wszystkich.

Efektywność energetyczna (ang. energy efficiency) to stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii (dyrektywa 2006/32/WE). Efektywność energetyczna to jeden z podstawowych czynników pożądanych efektów ekologicznych, poprawy konkurencyjności oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

 

Przykłady:
 

 • położenie i otoczenie budynku odgrywa rolę w regulowaniu jego temperatury i oświetlenia (właściwe rozmieszczenie okien)
 • izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia
 • wybór pojazdów elektrycznych lub hybrydowych

Poznaj ciepłolubnych

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku - największy producent ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu, zaspokajający ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. 


Elektrociepłownia w Gdyni równocześnie z ciepłem produkuje energię elektryczną

w procesie zwanym kogeneracją, wspierając w ten sposób krajowy system

elektroenergetyczny.


2020 rok był rokiem jubileuszowym dla

działającej od 45 lat gdyńskiej elektrociepłowni. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciep przedsiębiorstwo komunalne

dostarczające ciepło mieszkańcom już

od 60 lat za pomocą systemu ciepłowniczego, który w Gdyni i Rumi zasilany jest z elektrociepłowni PGE EC. 


Obecnie duży nacisk stawiany jest na ekologię - konieczność redukcji emisji gazów cieplarniach wpływa znacząco na cały rynek energetyczny. Działania na rzecz ograniczenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko OPEC rozpoczął wprowadzając już w 2004 r. System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z norma ISO 14001. Ciągłe udoskonalanie metod redukcji śladu węglowego generowanego przez spółkę doprowadziło w 2020 r. do przyjęcia założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Gdynia wraz z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o i PGE Energia Ciepła S.A. realizują wspólnie program zrównoważonego rozwoju.

 

Działania wspierają zrównoważony rozwój Miasta Gdyni oraz realizuje cele środowiskowe i gospodarcze. 

 

Wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz zapewnia bezpieczeństwo energetyczne miasta. 

 

Poznaj Energetyczną Gdynię

 

Przydatne linki